Kwartierstaat van Ineke Valckx-Hettinga.

Generatie I (kwartierdragers)

Kinderen van Ineke en Ben Valckx-Hettinga: Martinus Eduard (Martijn), Eduard Bernardus (Eelco) en Felicia Magdalena (Lieke).

Generatie II (ouders)

2 Bernardus Wilhelmus Hyacinthus Maria Valckx (Ben), facilitair manager, wonende te Raalte, is geboren op 26 april 1957 te Rutten (Noordoostpolder).
Bernardus trouwt op 4 september 1981 te Rutten (Noordoostpolder), trouwt (kerk) op 4 september 1981 te Marknesse (rk) me
3 Boudina Agatha Maria Hettinga (Ineke), medisch secretaresse, is geboren op 16 januari 1958 te Luttelgeest (Noordoostpolder).

Generatie III (grootouders)

4 Martinus Johannes Maria Valckx (Martien) is geboren op 16 januari 1916 te Oostrum, overleden op 23 juni 2009, begraven te Venray (rk Boschhuizen). Martinus werd 93 jaar.
Martinus was gehuwd met
5 Magdalena Jacoba Maria Peters (Lena) is geboren op 25 juli 1923 te Oploo, overleden op 22 februari 2005 te Venlo. Magdalena werd 81 jaar.

6 Eduard Paulinus Hettinga, veehouder en landbouwer, wonende te Luttelgeest (Noordoostpolder), is geboren op 18 april 1914 te Wirdum (Lwrd), overleden op 30 juli 1987 te Zwolle, begraven te Marknesse (rk). Eduard werd 73 jaar.
Eduard trouwt op 8 mei 1947 te Westdongeradeel, trouwt (kerk) op 8 mei 1947 te Dokkum (rk) met
7 Fettje Gatske Zeinstra (Fetty), boerin, is geboren op 9 augustus 1918 te Dantumawoude (Dan), overleden op 27 november 1999 te Emmeloord, begraven te Marknesse (rk). Fettje werd 81 jaar.

Generatie IV (overgrootouders)

12 Jan Jarigs Hettinga, veehouder, wonende te Wirdum, is geboren op 15 januari 1874 te Burgwerd (Won), overleden op 16 juni 1958 te Leeuwarden, begraven te Wijtgaard (rk). Jan werd 84 jaar.
Jan trouwt op 3 augustus 1922 te Bolsward (2) met zijn verre nicht Baukje Rientzes Teernstra, dochter van Rients Hiddes Teernstra (veehouder) en Ymkjen Bontes de Boer. Baukje is geboren op 24 april 1888 te Bolsward, overleden op 27 januari 1975 te Leeuwarden, begraven te Wijtgaard (rk). Baukje werd 86 jaar.
Jan trouwt op 28 april 1906 te Idaarderadeel (1) met zijn verre nicht
13 Agnes Lucia Eeltjes Witteveen (Anna), boerin, is geboren op 1 maart 1878 te Burgwerd (Won), overleden op 23 augustus 1917 te Wirdum (Lwrd), begraven te Wijtgaard (rk). Agnes werd 39 jaar.

14 Dirk Sybolts Zeinstra, veehouder, wonende te Dantumawoude, te Hantum en te Franeker, is geboren op 3 oktober 1889 te Peins (Frdl), overleden op 28 mei 1969 te Franeker, begraven te Franeker (rk). Dirk werd 79 jaar.
Dirk trouwt op 29 april 1915 te Franeker met
15 Margaretha Maria Roorda, boerin, is geboren op 18 november 1888 te Franeker, overleden op 27 december 1970 aldaar, begraven te Franeker (rk). Margaretha werd 82 jaar.

Generatie V (betovergrootouders)

24 Jarig Klazes Hettinga, veehouder, wonende te Burgwerd en te Nijland, is geboren op 5 mei 1842 te Sandfirden (Wym), overleden op 18 augustus 1921 te Bolsward, begraven te Blauwhuis (rk). Jarig werd 79 jaar.
Jarig trouwt op 8 mei 1867 te Bolsward met zijn verre nicht
25 Johanna Jans Galema (Jantje), boerin, is geboren op 10 mei 1847 te Bolsward, overleden op 5 september 1911 aldaar, begraven te Blauwhuis (rk). Johanna werd 64 jaar.

26 Eeltje Tjebbes Witteveen, veehouder, wonende te Burgwerd en te Grouw, is geboren op 29 januari 1854 te Snikzwaag (Has), overleden op 17 februari 1926 te Scharsterbrug (Don), begraven te Wijtgaard (rk). Eeltje werd 72 jaar.
Eeltje trouwt op 6 mei 1877 te Haskerland met
27 Hiltje Popkes de Boer, boerin, is geboren op 12 mei 1855 te Oosterend (Hen), overleden op 6 april 1920 te Wijtgaard (Lwrd), begraven te Wijtgaard (rk). Hiltje werd 64 jaar.

28 Sebastianus Jans Zeinstra (Sybolt), veehouder, wonende te Peins, is geboren op 4 november 1858 te Pietersbierum (Bar), overleden op 6 maart 1936 te Franeker, begraven te Franeker (rk). Sebastianus werd 77 jaar.
Sebastianus trouwt op 3 mei 1884 te Franekeradeel met
29 Fettje Maurits Ypma, boerin, is geboren op 17 februari 1862 te Sopsum-Achlum (Frdl), overleden op 26 november 1948 te Franeker, begraven te Franeker (rk). Fettje werd 86 jaar.

30 Jacob Sytses Roorda, slager en koopman, is geboren op 17 oktober 1852 te Franeker, overleden op 21 april 1915 aldaar, begraven te Harlingen (rk). Jacob werd 62 jaar.
Jacob trouwt op 21 mei 1876 te Franeker met
31 Martha Johannes Kleinberend (Marika) is geboren op 13 november 1848 te Tjalleberd (Aeng), overleden op 21 maart 1918 te Franeker, begraven te Harlingen (rk). Martha werd 69 jaar.

Generatie VI (oudouders)

48 Klaas Klazes Hettinga, veehouder, wonende te Heeg en te Sandfirden, is geboren op 23 november 1805 te Terkaple (Ut), gedoopt op 24 november 1805 te Joure (rk) (doopgetuige was zijn behuwd oom Johannes Thijsses Schaap), overleden op 25 oktober 1876 te Westhem (Wym), begraven te Blauwhuis (rk). Klaas werd 70 jaar.
Klaas trouwt op 27 april 1830 in Wymbritseradeel, trouwt (kerk) op 2 mei 1830 te Blauwhuis (rk) met
49 Akke Mevis Brandsma, boerin, is geboren te Tjerkwerd (Won), gedoopt op 3 januari 1804 te Blauwhuis (rk) (doopgetuige was haar tante Sjieuwke Jarings Rijpma), overleden op 4 juli 1886 te Westhem (Wym), begraven te Blauwhuis (rk). Akke werd 82 jaar.

50 Jan Ysbrands Galema, veehouder en wethouder, wonende te Bolsward, is geboren op 12 december 1818 te Tjerkwerd (Won), gedoopt op 13 december 1818 te Blauwhuis (rk) (doopgetuige was Eeke Simensma), overleden op 5 november 1880 te Bolsward, begraven te Blauwhuis (rk). Jan werd 61 jaar.
Jan trouwt op 7 mei 1842 in Wonseradeel, trouwt (kerk) op 18 mei 1842 met
51 Klaaske Fongers Huitema, boerin, is geboren op 1 augustus 1822 te Oldeclooster-Hartwerd (Won), overleden op 8 augustus 1905 te Bolsward, begraven te Blauwhuis (rk). Klaaske werd 83 jaar.

52 Tjebbe Cornelis Witteveen, veehouder, wonende te Snikzwaag, is geboren te Snikzwaag (Has), gedoopt op 11 september 1806 te Joure (rk) (doopgetuige was zijn oom Josephus Tjebbes Witteveen), overleden op 28 september 1860 te Snikzwaag (Has), begraven te Snikzwaag. Tjebbe werd 54 jaar.
Tjebbe trouwt op 4 februari 1836 te Haskerland met
53 Anke Ages Engwirda, boerin, is geboren te Poppingawier (Rau), gedoopt op 30 oktober 1807 te Irnsum (rk) (doopgetuige was Ynte Yntes Kingma), overleden op 19 juli 1881 te Joure (Has), begraven te Irnsum (rk). Anke werd 73 jaar.

54 Popke Bouwes de Boer, veehouder, wonende te Friens, is geboren op 27 januari 1822 te Irnsum (Rau), overleden op 26 maart 1868 te Friens (Ida), begraven te Irnsum (rk). Popke werd 46 jaar.
Popke trouwt op 5 mei 1854 te Idaarderadeel met
55 Pietertjen Pieters Blaauwhof (Pietje), boerin, is geboren op 16 juli 1831 te Spanga (Wstel), overleden op 23 september 1888 te Friens (Ida), begraven te Irnsum (rk). Pietertjen werd 57 jaar.

56 Jan Dirks Zeinstra, veehouder, wonende te Pietersbierum, te Herbaijum en te Franeker, is geboren op 24 april 1824 te Pietersbierum (Bar), overleden op 20 oktober 1907 te Franeker, begraven te Wijtgaard (rk). Jan werd 83 jaar.
Jan trouwt op 29 januari 1877 te Harlingen (2) met Agata Hinricus de Boer, dochter van Hinricus Feikes (Hendrik) de Boer (buitenlandse zeevaarder) en Boukjen Ages Vallinga. Agata is geboren op 16 maart 1827 te Harlingen, overleden op 14 februari 1905 te Franeker, begraven te Wijtgaard (rk). Agata werd 77 jaar.
Jan trouwt op 18 mei 1905 te Franeker (3) met Agnes Sybes Terpstra, dochter van Sybe Pieters Terpstra (slager) en Sytske Hanzes Swart. Agnes is geboren op 26 april 1841 te Franeker, overleden op 26 april 1916 aldaar, begraven te Wijtgaard (rk). Agnes werd 75 jaar.
Jan trouwt op 1 juni 1850 te Franekeradeel (huwelijksgetuige waren Petrus Visser en Herre Poelsma) (1) met zijn verre halfnicht
57 Gatske Hanzes van der Zweep, boerin, is geboren op 1 maart 1824 te Franeker, overleden op 26 juli 1876 te Herbaijum (Frdl), begraven te Wijtgaard (rk). Gatske werd 52 jaar.

58 Maurits Yebs Ypma, veehouder, wonende te Achlum en te Franeker, is geboren op 3 april 1821 te Achlum (Frdl), overleden op 22 mei 1910 te Franeker, begraven te Wijtgaard (rk). Maurits werd 89 jaar.
Maurits trouwt op 13 juni 1857 te Franekeradeel met
59 Jetske Jurjens Lolkema, boerin, is geboren op 25 mei 1834 te Tirns (Wym), overleden op 5 oktober 1870 te Sopsum-Achlum (Frdl), begraven te Arum. Jetske werd 36 jaar.

60 Sytze Jacobs Roorda, slager, wonende te Franeker, is geboren te Swichum (Lwrd), gedoopt op 20 september 1820 te Wijtgaard (rk) (doopgetuige was Claaske Sydses), overleden op 23 september 1898 te Franeker. Sytze werd 78 jaar.
Sytze trouwt op 25 mei 1845 te Franeker met
61 Boudina Ates Zijlstra (Baukje) is geboren op 23 juni 1821 te Jelsum (Lwrd), overleden op 10 november 1902 te Franeker. Boudina werd 81 jaar.
Boudina trouwt op 17 juli 1840 te Franekeradeel (1) met Willem Douwes Tichelaar, zoon van Douwe Gerrits Tigchelaar (tichelaarsgezel) en Dieuwke Bernardus Kuhlmann (Koelmans) (Doike). Willem is geboren te Almenum, gedoopt op 23 mei 1801 te Harlingen (rk) (doopgetuige was Grietje Gerrits).

62 Johannes Hendriks Kleinberend, schoenmaker en winkelier, wonende te Luinjeberd, is geboren op 23 januari 1813 te Langezwaag (Op), overleden op 22 januari 1890 te Luinjeberd (Aeng), begraven te Heerenveen. Johannes werd 76 jaar.
Johannes trouwt op 30 december 1838 te Aengwirden met
63 Elisabeth Harmens Lenes, winkeliersche, is geboren op 18 februari 1813 te Terband (Aeng), overleden op 20 januari 1895 te Luinjeberd (Aeng), begraven te Heerenveen. Elisabeth werd 81 jaar.

Ondanks het feit dat we de kwartierstaten met grote zorg samenstellen zijn fouten en omissies niet uitgesloten. Wij stellen het bijzonder op prijs als u onvolkomenheden aan ons doorgeeft. Wij zullen de verbeteringen dan zo spoedig mogelijk opnemen. Uiteraard zijn aanvullingen ook bijzonder welkom. Met dank.