Fietstocht Franeker 2004.

Franeker

Er is parkeergelegenheid aan de Leeuwarderweg bij Fergees parkeren. U vertrekt vanaf de parkeerplaats over het fietspad en rijdt achter recreatiepark Bloemketerp om.

U volgt de bocht naar rechts en via de tunnel onder de rondweg (Burg.J.Dijkstraweg) rijdt u richting Schalsum. Na Schalsum onder de autoweg door naar Peins. Na Peins linksaf over de Peinserweg richting Ried.

Aan de linkerkant ligt de:

Ægema State.

Vanaf 1888 wordt deze boerderij bewoont door de familie Zeinstra. De derde boer uit deze familie was Fokke Zeinstra, gehuwd met Hiske Cecilia Rijpma, dochter van Hendrik Jarigs Rijpma en Theresia Paulina Acronius Hettinga.

In Ried rechtsaf en al spoedig weer linksaf richting Firdgum. U steekt de Swaerderwei (N393) over (pas op, gevaarlijke oversteek !) en fiets richting Firdgum. Voor Firdgum ligt links de Camstrastate.

Camstrastate.

Firdgum

Oorspronkelijk stond hier de stins van de Camstra’s. Een 16e eeuws gedeelte is in het woonhuis van de boerderij bewaard gebleven. In de Yeb Hettinmga Skoalle zijn hiervan beelden te zien.

Firdgum 
Furdgum (Fries) is vanaf de gemeentelijke herindeling in 1984 gelegen in de gemeente Franekeradeel. Voorheen lag het zeer oude dorp in de opgeheven gemeente Barradeel.

De hervormde kerk van Firdgum is in 1794 wegens bouwvalligheid afgebroken, maar de 13e eeuwse toren op het hoog gelegen kerkhof is blijven staan. In de toren bevindt zich een klok uit 1471.

In de vorige eeuw verdwenen uit Firdgum de eigen voorzieningen als winkel en school. In 2004 telde het dorp nog 100 inwoners.

Firdgum

Firdgum

Firdgum 1910

Tegenover deze woningen aan uw rechtkant ligt de oude lagere school van Firdgum.

Yeb Hettinga skoalle.

Yeb Hettinga heeft de voormalige school gekocht om er zijn verzameling oude werktuigen en archeologische vondsten in onder te brengen. Hij heeft dit werk helaas niet zelf kunnen voltooien. Als eerbetoon en aandenken aan Yeb hebben zijn kinderen het werk afgemaakt. Yeb was vele jaren boer op Camstra State.

Een bezoek aan de Skoalle is zeker de moeite waard.

Firdgum

Firdgum

Na de school vervolgt u u weg en op de kruising gaat u linksaf. In het dorp Tzummarum ligt in de Spoarstrjitte en gerestaureerde spoorwegstation van Tzummarum.
Dit station lag aan de NFLS-spoorlijn van Stiens naar Harlingen. Het station werd aanvankelijk Firdgummerlaan genoemd en geopend op 2 december 1902. Op 15 mei 1932 werd het gesloten voor personenvervoer. Tot 1957 was het als goederenstation in gebruik. De spoorlijn is inmiddels opgebroken.

U fietst langs de kerk van Tzummarum en steekt de weg over de Roordamalaene in. U volgt de bocht naar rechts en rijdt even over de grote weg. Dan linksaf de Muntsewei in.

Klooster Lidlum
In 1182 werd hier een klooster gesticht door een vermogend man uit Tzummarum, Lidlum genaamd. Hij stichtte het klooster samen met Tjalling Donia van Bonneterp uit Winsum. Het klooster behoorde aanvankelijk tot de geheel in het zwart geklede orde der reguliere Kanunniken.
In 1571 werd Johannes van Geelmuyden de 34e abt. Maar al spoedig verlieten veel monniken door de kerkhervorming het klooster en in 1572 werd Lidlum geheel geplunderd en beroofd. De nog aanwezige kloosterlingen werder verdreven en spoedig daarop werd Lidlum door krijgsvolk uit Leeuwarden geheel verwoest.

De Bjusse.
In 1934 zijn hier Jacob Paulus Hettinga en Sijke Paulus Andela boer en boerin geworden. In 1967 is het bedrijf voortgezet door hun derde zoon Acronius en zijn vrouw Sietske de Boer. Zij zijn in 1999 verhuisd naar de Mûntsewei 18. Op de Bjusse woont nu de derde generatie Hettinga’s en wel Doede Hettinga.

Mûntsewei 18.
Sinds 1999 wonen hier Acronius en zijn vrouw Sietske de Boer.

Mûntsewei 20.
Oorspronkelijk was dit een dubbele arbeiderswoning die bij de Bjusse hoorde. De woningen zijn in 1967 tot een woning herbouwd en Jacob Hettinga en Sijke Andela hebben er van toen af tot hun overlijden gewoond. Thans woont hier hun kleindochter Annemarie, oudste dochter van Yeb Hettinga, met haar man Dries Bosma en hun kinderen.

Tzummarumerweg 30, Dongjum.

Dongjum

De boerderrij werd in 1862 gebouwd door Acronius Tjebbes Hettinga. Hij en zijn vrouw Hiske Paulus Tolsma zijn er tot 1902 boer en boerin geweest. Hun zoon Paulus volgde hen op en na diens overlijden in 1919 heeft zijn weduwe Elisabeth Jacobs Galama het bedrijf voortgezet. Toen Elisabeth naar Blauwhuis verhuisde werd Michiel, zoon van Paulus en Elisabeth hier boer. Eerst met zijn zuster Minke en later met zijn vrouw Anna (Annie) Schlebusch. Thans zijn hier boer en boerin Assuerus (Assie) Brandsma (ov.2006) en Elisabeth (Elske) Hettinga. Elske is een dochter van Jacob Hettinga en Sijke Andela.

Kerkhof te Dongjum.

Bij deze boerderij te Dongjum behoorden vroeger 10 graven. op het kerkhof. Hier zijn in 1881 en 1883 begraven Otto Maria en Agatha Maria, de twee jongste kinderen van Acronius Hettinga en Hiske Tolsma, die beiden op zeer jeugdige leeftijd zijn overleden. In 1995 is ook Otto Ysbrand Hettinga, jongste zoon van Paulus Hettinga en Elisabeth Galama, hier begraven.. Op de grafsteen van Otto, die ongehuwd is gebleven en lange tijd in Frankrijk en Canada woonde, zijn een pompeblêd, een Franse lelie en de Mapleleaf aangebracht.

U vervolgt de weg terug naar Franeker. U rijdt alsmaar rechtdoor, langs de beroemde kaatsbanen tot aan de Zuiderkade. Deze weg leidt u langs een fraaie vaart met aan het einde pakhuizen. Na de brug slaat u linksaf richting Leeuwarderweg naar het parkeerterrein.

Overigens zijn er in Franeker nog enkele bezienswaardigheden, w.o. het Planetarium

Bron en adres voor correcties en/of aanvullingen mbt deze fietsroute:

Maikel Galama, Dwarsnoard 3, 8711 AP Workum
E-mail: maikelgalama@hotmail.com
Telefoon: 0515 – 85.79.22