Kwartierstaat Sible Hettinga

1 Sible Sjoerd Nicolaas Hettinga, geboren 6 december 1946 te Klooster Lidlum (Bar), notaris, rentenier, wonende
‘s-Gravenhage en Harlingen. Overleden op 7 november 2015 in Harlingen.

Generatie II (ouders)

2 Jacob Paulus Hettinga, boer, wonende te Klooster Lidlum en te Dongjum, is geboren op zondag 4 december 1904 te Dongjum (Frdl), is overleden op vrijdag 17 juli 1992 te Klooster Lidlum (Bar), is begraven te Franeker (rk). Hij werd 87 jaar.
Hij trouwt op woensdag 9 mei 1934 te Franekeradeel, trouwt (kerk) op woensdag 9 mei 1934 te Franeker (rk) op 29-jarige leeftijd met de 26-jarige
3 Sijke Jetske Catharina Andela, boerin, is geboren op woensdag 18 maart 1908 te Tirns (Wym), is overleden op donderdag 28 juni 1990 te Leeuwarden, is begraven te Franeker (rk). Zij werd 82 jaar.

Generatie III (grootouders)

4 Paulus Acronius Hettinga, boer, wonende te Dongjum, is geboren op woensdag 22 mei 1872 te Dongjum (Frdl), is overleden op donderdag 20 februari 1919 aldaar, is begraven te Blauwhuis (rk). Hij werd 46 jaar.
Hij trouwt op zaterdag 19 april 1902 te Wonseradeel, trouwt (kerk) op maandag 21 april 1902 te Blauwhuis (rk) op 29-jarige leeftijd met de 28-jarige
5 Elisabeth Jacobs Galama, boerin, is geboren op donderdag 9 oktober 1873 te Tjerkwerd (Won), is overleden op zondag 3 oktober 1954 te Blauwhuis (Wym), is begraven te Blauwhuis (rk). Zij werd 80 jaar.

6 Paulus Yebs Andela, boer, wonende te Schalsum, te Tirns en te Tritsum, is geboren op zaterdag 20 april 1878 te Oosterend (Hen), is overleden op zaterdag 18 december 1948 te Tritsum-Tzum (Frdl), is begraven te Franeker (rk). Hij werd 70 jaar.
Hij trouwt op zaterdag 29 april 1905 te Franeker op 27-jarige leeftijd met de 23-jarige
7 Gerritje Hans Zeinstra, boerin, is geboren op woensdag 24 augustus 1881 te Piaam (Won), is overleden op vrijdag 9 augustus 1974 te Tritsum-Tzum (Frdl), is begraven te Franeker (rk). Zij werd 92 jaar.

Generatie IV (overgrootouders)

8 Acronius Tjebbes Hettinga, akkerbouwer, wonende te Dongjum en te Leeuwarden, is geboren op woensdag 30 januari 1839 te Bolsward, is overleden op woensdag 23 april 1919 te Leeuwarden, is begraven te Leeuwarden (rk). Hij werd 80 jaar.
Hij trouwt op zaterdag 19 mei 1860 te Barradeel op 21-jarige leeftijd met de 19-jarige
9 Hiske Paulus Tolsma, boerin, is geboren op vrijdag 3 juli 1840 te Almenum (Bar), is overleden op zaterdag 1 augustus 1925 te Leeuwarden, is begraven te Leeuwarden (rk). Zij werd 85 jaar.

10 Jacob Gaeles Galama, boer, wonende te Tjerkwerd, is geboren op woensdag 6 juni 1849 te Tjerkwerd (Won), is overleden op woensdag 8 februari 1905 te Leeuwarden, is begraven te Blauwhuis (rk). Hij werd 55 jaar.
Hij trouwt op zaterdag 5 augustus 1882 te Wonseradeel op 33-jarige leeftijd (2) met de 20-jarige Hitje Dirks de Boer, dochter van Durk Baukes de Boer en Sjoerdje Jacobs (Sjuttje) Postma. Hitje Dirks is geboren op dinsdag 12 november 1861 te Tirns (Wym), is overleden op woensdag 15 april 1936 te Greonterp (Won), is begraven te Blauwhuis (rk). Zij werd 74 jaar.
Hij trouwt op zaterdag 6 mei 1871 te Wonseradeel, trouwt (kerk) op dinsdag 9 mei 1871 te Bolsward (rk) op 21-jarige leeftijd (1) met de 20-jarige
11 Wytske Johannes van der Werf, boerin, is geboren op zaterdag 23 november 1850 te Hichtum (Won), is overleden op zondag 10 april 1881 te Tjerkwerd (Won), is begraven te Blauwhuis (rk). Zij werd 30 jaar.

12 Yeb Paulus Andela, boer, wonende te Burgwerd, te Oosterend, te Edens en te Kubaard, is geboren op zaterdag 18 februari 1854 te Kubaard (Hen), is overleden op zaterdag 20 augustus 1938 te Bolsward, is begraven te Bolsward (rk). Hij werd 84 jaar.
Hij trouwt op dinsdag 25 mei 1875 te Wonseradeel, trouwt (kerk) te Roodhuis (rk) op 21-jarige leeftijd met de 19-jarige
13 Catharina Sibles (Trijntje) van der Werf, boerin, is geboren op zondag 13 april 1856 te Grons-Burgwerd (Won), is overleden op zaterdag 21 november 1925 te Sneek, is begraven te Bolsward (rk). Zij werd 69 jaar.

14 Hans Jans Zeinstra, boer, wonende te Piaam, te Gaast, te Schalsum en te Herbayum, is geboren op dinsdag 31 oktober 1854 te Pietersbierum (Bar), is overleden op zaterdag 3 januari 1942 te Herbayum (Frdl), is begraven te Franeker (rk). Hij werd 87 jaar.
Hij trouwt op vrijdag 6 mei 1887 te Franekeradeel op 32-jarige leeftijd (2) met de 28-jarige Reinskje Maurits Ypma, dochter van Maurits Yebs Ypma en Jetske Jurjens Lolkema. Reinskje Maurits is geboren op maandag 24 januari 1859 te Sopsum-Achlum (Frdl), is overleden op woensdag 23 maart 1932 te Herbayum (Frdl), is begraven te Franeker (rk). Zij werd 73 jaar.
Hij trouwt op vrijdag 9 mei 1879 te Franekeradeel op 24-jarige leeftijd (1) met de 20-jarige
15 Sijke Dominicus Ettema is geboren op zondag 14 november 1858 te Lutje Lollum-Franeker, is overleden op dinsdag 17 november 1885 te Piaam (Won), is begraven te Workum (rk). Zij werd 27 jaar.

Generatie V (betovergrootouders)

16 Tjebbe Klazes Hettinga, veehouder, wonende te Bolsward en te Nijland, is geboren op zondag 8 mei 1803 te Terkaple (Ut), is gedoopt op dinsdag 17 mei 1803 te Joure (rk) (doopgetuige was zijn oom Cornelis Tjebbes Witteveen), is overleden op vrijdag 5 december 1856 te Bolsward, is begraven te Bolsward (rk). Hij werd 53 jaar.
Hij trouwt op zaterdag 29 april 1826 te Wymbritseradeel op 22-jarige leeftijd met de 20-jarige
17 Trijntje Sybrens de Boer, boerin, is geboren te Bolsward, is gedoopt op zaterdag 24 augustus 1805 te Bolsward (rk St.Franciscus) (doopgetuige was haar grootmoeder Jetske Rientses Huitema), is overleden op woensdag 29 januari 1845 te Bolsward, is begraven te Bolsward (rk). Zij werd 39 jaar.

18 Paulus Johannes Tolsma, landbouwer, wonende te Almenum, is geboren te Midlum, is gedoopt op donderdag 30 augustus 1804 te Harlingen (rk), is overleden op zondag 29 december 1878 te Harlingen, is begraven te Midlum. Hij werd 74 jaar.
Hij trouwt op zaterdag 31 mei 1834 te Barradeel op 29-jarige leeftijd met de 26-jarige
19 Gerbrich Anes Terpstra is geboren te Dongjum, is gedoopt op vrijdag 11 maart 1808 te Franeker (rk) (doopgetuige was Gerbregt Jans), is overleden op zaterdag 15 juli 1876 te Harlingen, is begraven te Midlum. Zij werd 68 jaar.

20 Gaele Ysbrands (Michiel) Galama, veehouder, wonende te Tjerkwerd, is geboren op zaterdag 24 februari 1821 te Tjerkwerd (Won), is overleden op dinsdag 17 september 1901 te Bolsward, is begraven te Blauwhuis (rk). Hij werd 80 jaar.
Hij trouwt op zondag 11 juni 1843 te Bolsward op 22-jarige leeftijd met de 19-jarige
21 Elisabeth Jacobs van den Oever is geboren op vrijdag 2 april 1824 te Bolsward, is overleden op dinsdag 19 februari 1901 aldaar, is begraven te Blauwhuis (rk). Zij werd 76 jaar.

22 Johannes Feddes van der Werf, boer, wonende te Hichtum, is geboren te Deersum (Rau), is gedoopt op zaterdag 15 augustus 1807 te Irnsum (rk) (doopgetuige was Rense Botes), is overleden op dinsdag 14 november 1871 te Hichtum (Won), is begraven te Hichtum. Hij werd 64 jaar.
Hij trouwt op zondag 2 mei 1869 te Schoterland op 61-jarige leeftijd (2) met de 32-jarige Anna Harings Romkes, dochter van Haring Pieters Romkes en Maria Willems Keverkamp. Anna Harings is geboren op donderdag 30 maart 1837 te Heerenveen (Schot), is overleden op vrijdag 27 juli 1888 aldaar, is begraven te Heerenveen (rk). Zij werd 51 jaar.
Hij trouwt op zaterdag 7 mei 1836 te Rauwerderhem op 28-jarige leeftijd (1) met de 17-jarige
23 Minke Harmens Engwerda is geboren op maandag 12 oktober 1818 te Loënga (Wym), is overleden op donderdag 2 maart 1865 te Oosterwierum (Baar), is begraven te Hichtum. Zij werd 46 jaar.

24 Paulus Douwes Andela, boer, wonende te Kubaard, is geboren op zaterdag 14 oktober 1815 te Tzum (Frdl), is overleden op maandag 21 april 1856 te Kubaard (Hen), is begraven te Kubaard. Hij werd 40 jaar.
Hij trouwt op zaterdag 7 mei 1842 te Franekeradeel op 26-jarige leeftijd met de 24-jarige
25 Jetske Yebs Ypma is geboren op maandag 1 december 1817 te Achlum (Frdl), is overleden op zondag 27 november 1859 te Kubaard (Hen), is begraven te Kubaard. Zij werd 41 jaar.
Zij trouwt op woensdag 14 april 1858 te Hennaarderadeel op 40-jarige leeftijd (2) met de 41-jarige Sjoerd Sjoerds Postma, zoon van Sjoerd Jelles Postma en Gatske Taekes de Jong. Sjoerd Sjoerds, boer, wonende te Bolsward en te Kubaard, is geboren op vrijdag 29 november 1816 te Burgwerd (Won), is overleden op woensdag 9 maart 1904 te Sneek, is begraven te Blauwhuis (rk). Hij werd 87 jaar.
Hij was eerder gehuwd (1) op zaterdag 4 mei 1844 te Wonseradeel met Marijke Wybrens van der Meer, dochter van Wybren Simmes van der Meer en Lysbeth Teakles de Vries. Marijke Wybrens is geboren op woensdag 19 juni 1816 te Burgwerd (Won), is overleden op dinsdag 27 mei 1845 te Bolsward. Zij werd 28 jaar.
Hij was later gehuwd (3) op woensdag 29 december 1869 te Hennaarderadeel met Tjerkje Catharina Obbes Ypma, dochter van Obbe Jans Ypma en Akke Jacobs Postma. Tjerkje Catharina Obbes is geboren op zondag 24 november 1833 te Lutje Lollum-Franeker, is overleden op dinsdag 3 april 1883 te Kubaard (Hen), is begraven te Kubaard. Zij werd 49 jaar.

26 Sible Sjoerds van der Werf, boer, wonende te Burgwerd, is geboren op maandag 21 juli 1823 te Hichtum (Won), is overleden op vrijdag 24 juni 1870 te Grons-Burgwerd (Won), is begraven te Burgwerd. Hij werd 46 jaar.
Hij trouwt op zaterdag 20 mei 1848 te Wonseradeel op 24-jarige leeftijd met de 22-jarige
27 Catharina Hendriks Brandsma, boerin, wonende te Burgwerd, is geboren op woensdag 8 maart 1826 te Ugoclooster (Won), is overleden op maandag 6 november 1905 te Bolsward, is begraven te Blauwhuis (rk). Zij werd 79 jaar.
Zij trouwt op dinsdag 27 januari 1874 te Wonseradeel op 47-jarige leeftijd (2) met de 40-jarige Dominicus Taekes (Douwe) Westendorp, zoon van Taeke Jans Westendorp en Sipkje Jarigs Meijer. Dominicus Taekes (Douwe), wonende te Exmorra, is geboren op donderdag 21 november 1833 te Folsgare (Wym), is overleden op vrijdag 15 februari 1901 te Bolsward, is begraven te Blauwhuis (rk). Hij werd 67 jaar.

28 Jan Dirks Zeinstra, boer, wonende te Pietersbierum, te Herbayum en te Franeker, is geboren op zaterdag 24 april 1824 te Pietersbierum (Bar), is overleden op zondag 20 oktober 1907 te Franeker, is begraven te Wijtgaard (rk). Hij werd 83 jaar.
Hij trouwt op maandag 29 januari 1877 te Franekeradeel op 52-jarige leeftijd (2) met de 49-jarige Agatha Hinricus de Boer, dochter van Hinricus Feikes (Hendrik) de Boer en Boukjen Ages Vallinga. Agatha Hinricus is geboren op vrijdag 16 maart 1827 te Harlingen, is overleden op dinsdag 14 februari 1905 te Franeker, is begraven te Wijtgaard (rk). Zij werd 77 jaar.
Hij trouwt op donderdag 18 mei 1905 te Franeker op 81-jarige leeftijd (3) met de 64-jarige Agnes Sybes Terpstra, dochter van Sybe Pieters Terpstra en Sytske Hanzes Swart. Agnes Sybes is geboren op maandag 26 april 1841 te Franeker, is overleden op woensdag 26 april 1916 aldaar, is begraven te Wijtgaard (rk). Zij werd 75 jaar.
Hij trouwt op zaterdag 1 juni 1850 te Franekeradeel (huwelijksgetuige waren Petrus Visser en Herre Poelsma) op 26-jarige leeftijd (1) met de 26-jarige
29 Gatske Hanzes van der Zweep is geboren op maandag 1 maart 1824 te Franeker, is overleden op woensdag 26 juli 1876 te Herbayum (Frdl), is begraven te Wijtgaard (rk). Zij werd 52 jaar.

30 Dominicus Cornelis Ettema, boer, wonende te Lutje Lollum, is geboren op maandag 7 november 1831 te Workum, is overleden op maandag 1 oktober 1877 te Lutje Lollum-Franeker. Hij werd 45 jaar.
Hij trouwt op woensdag 28 juni 1865 te Utingeradeel op 33-jarige leeftijd (2) met de 29-jarige Elisabeth Pieters Witteveen, dochter van Pieter Pieters Witteveen en Lykeltje Minnes Boersma. Elisabeth Pieters is geboren op zondag 10 januari 1836 te Akmarijp (Ut), is overleden op woensdag 18 april 1866 te Lutje Lollum-Franeker. Zij werd 30 jaar.
Hij trouwt op woensdag 5 juni 1867 te Menaldumadeel op 35-jarige leeftijd (3) met de 25-jarige Ytje Jans Jorritsma, dochter van Jan Pieters Jorritsma en Feike Annes (Froukje) Schaafsma. Ytje Jans is geboren op maandag 11 april 1842 te Dronrijp (Men), is overleden op maandag 18 december 1871 te Lutje Lollum-Franeker, is begraven te Wijtgaard (rk). Zij werd 29 jaar.
Hij trouwt op zondag 6 mei 1855 te Franeker op 23-jarige leeftijd (1) met de 27-jarige
31 Gerritje Hilles Ypma is geboren op woensdag 17 oktober 1827 te Franeker, is overleden op maandag 14 december 1863 te Lutje Lollum-Franeker. Zij werd 36 jaar.

Generatie VI (oudouders)

32 Klaas Reins Hettinga, boer, wonende te Idzega en te Terkaple, is geboren te Teroele (Don), is gedoopt op vrijdag 15 juli 1774 te Op de Heide-St.Nicolaasga (rk) (doopgetuige was zijn volle nicht Froukje Jelles), is overleden op dinsdag 27 juli 1858 te Idzega (Wym). Hij werd 84 jaar.
Hij trouwt (kerk) op zondag 18 mei 1800 te Joure (rk) op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige
33 Grietje Tjebbes Witteveen, boerin, is geboren te Akmarijp (Ut), is gedoopt op zondag 4 februari 1776 te Joure (rk) (doopgetuige was Grietje Claesses), is overleden op zondag 28 mei 1815 te Idzega (Wym). Zij werd 39 jaar.

34 Sybren Durks de Boer, veehouder, wonende te Bolsward, is geboren aldaar, is gedoopt op vrijdag 23 maart 1764 te Bolsward (rk St.Franciscus) (doopgetuige was Bauckje Gerbens), is overleden op zondag 18 september 1808 te Bolsward. Hij werd 44 jaar.
Hij trouwt op zondag 22 september 1799 te Nijland, trouwt (kerk) op zondag 22 september 1799 te Bolsward (rk St.Franciscus) (huwelijksgetuige waren zijn broer Pier Dirks de Boer en zijn schoonvader Otte Ysbrands Galema) op 35-jarige leeftijd met de 23-jarige
35 Fokje Ottes Galema is geboren te Nijland (Wym), is gedoopt op vrijdag 22 december 1775 te Roodhuis (rk) (doopgetuige was haar grootmoeder Fokje Klazes), is overleden op dinsdag 18 juni 1811 te Nijland (Wym), is begraven te Nijland. Zij werd 35 jaar.
Zij trouwt (kerk) op zaterdag 14 april 1810 te Bolsward (rk St.Franciscus) op 34-jarige leeftijd (2) met de 29-jarige Johannes Sjoerds (Jan) Postma, zoon van Sjoerd Sjoerds en Sybrigje Foppes van Scheltinga. Johannes Sjoerds (Jan), boer, wonende te Bolsward, is geboren te Abbega (Wym), is gedoopt op maandag 16 oktober 1780 te Blauwhuis (rk) (doopgetuige was Bokke Foppes), is overleden op maandag 13 februari 1860 te Bolsward, is begraven te Bolsward (rk). Hij werd 79 jaar.
Hij was eerder gehuwd (1) (kerk) op vrijdag 25 oktober 1805 te Roodhuis (rk) met Marijke Hendriks, dochter van Hendrik (Haringsma) Klazes en Feikje Jans Teppema. Marijke is geboren te Oosterend (Hen), is gedoopt op vrijdag 5 februari 1779 te Roodhuis (rk) (doopgetuige was haar tante Aafke Jans Tjepkema-Teppema), is overleden op woensdag 28 juni 1809 te Bolsward. Zij werd 30 jaar.
Hij was later gehuwd (3) op vrijdag 22 april 1814 te Mairie Tjerkwerd (Won) met Jetske Taekes van Teeken, dochter van Taeke Taekes en Akke Wopkes. Jetske Taekes is geboren te Exmorra (Won), is gedoopt op zondag 25 mei 1777 te Makkum (rk) (doopgetuige was haar tante Hieke Taekes), is overleden op zondag 16 februari 1817 te Bolsward. Zij werd 39 jaar.
Hij was later gehuwd (4) op zondag 11 januari 1818 te Bolsward met Akke Sybrens van der Meulen, dochter van Siebren Lolles van der Meulen en Baukje Paulus Andela. Akke Sybrens is geboren te Westhem (Wym), is gedoopt op maandag 13 augustus 1787 te Blauwhuis (rk) (doopgetuige was Marten Deurks), is overleden op woensdag 25 januari 1826 te Bolsward. Zij werd 38 jaar.
Hij was later gehuwd (5) op zondag 1 oktober 1826 te Bolsward met Gatske Ypkes Visser, dochter van Ypke Gosses Visser en Luutske Rients. Gatske Ypkes is geboren te Greonterp (Won), is gedoopt op donderdag 24 januari 1793 te Blauwhuis (rk) (doopgetuige was haar tante Gatske Gosses), is overleden op zaterdag 8 maart 1879 te Bolsward. Zij werd 86 jaar.

36 Johannis Dirks Tolsma, boer, wonende te Almenum, is geboren te Boer, is gedoopt op vrijdag 2 november 1764 te Franeker (rk) (doopgetuige was Lolleke Lamberechts), is overleden op zaterdag 6 juli 1816 te Almenum (Bar). Hij werd 51 jaar.
Hij trouwt (kerk) op zondag 22 mei 1791 te Harlingen (rk) op 26-jarige leeftijd met de 26-jarige
37 Hiske Doedes de Boer is geboren te Midlum, is gedoopt op dinsdag 5 juni 1764 te Harlingen (rk), is overleden op zaterdag 2 september 1837 te Almenum (Bar). Zij werd 73 jaar.

38 Ane Jans Terpstra, boer, wonende te Tzummarum, is geboren op woensdag 29 april 1778 aldaar, is overleden op dinsdag 25 juni 1844 te Tzummarum (Bar). Hij werd 66 jaar.
Hij trouwt in 1802 op 24-jarige leeftijd met de 28-jarige
39 Antje Tjeerds Bruinsma is geboren te Beetgum, is gedoopt op maandag 11 april 1774 te Dronrijp (rk), is overleden op zondag 30 oktober 1836 te Tzummarum (Bar). Zij werd 62 jaar.

40 Ysbrand Klazes Galema, veehouder, wonende te Tjerkwerd en te Bolsward, is geboren te Tjerkwerd, is gedoopt op donderdag 1 oktober 1789 te Blauwhuis (rk) (doopgetuige was zijn oom Wieger Ysbrands Galema), is overleden op donderdag 24 april 1873 te Bolsward, is begraven te Blauwhuis (rk). Hij werd 83 jaar.
Hij trouwt op vrijdag 29 mei 1812 te Tjerkwerd (Won) (huwelijksgetuige waren Ids Ons Janson en Zijntje Koorsen), trouwt (kerk) op zaterdag 30 mei 1812 te Blauwhuis (rk) op 22-jarige leeftijd met de 21-jarige
41 Ytje Jans Siemonsma is geboren te Arkum-Tjerkwerd, is gedoopt op dinsdag 1 februari 1791 te Blauwhuis (rk) (doopgetuige was Deutsen Dauwis), is overleden op maandag 12 mei 1873 te Bolsward, is begraven te Blauwhuis (rk). Zij werd 82 jaar.

42 Jacob Bouwes van den Oever, kofschipper en koopman, is geboren te Workum, is gedoopt op maandag 3 november 1783 te Workum (rk) (doopgetuige was Antje Bouwes), is overleden op zondag 10 april 1870 te Bolsward, is begraven te Bolsward (rk). Hij werd 86 jaar.
Hij trouwt op zondag 24 september 1809 te Bolsward op 25-jarige leeftijd (1) met de 22-jarige Catharina Jans (Trijntje) Faber, dochter van Jan Oebles Faber en Maria Bernardus (Wels) Willems. Catharina Jans (Trijntje) is geboren op dinsdag 3 juli 1787 te Bolsward, is overleden op woensdag 14 juli 1819 aldaar. Zij werd 32 jaar.
Hij trouwt op zondag 10 september 1820 te Bolsward op 36-jarige leeftijd (2) met de 26-jarige
43 Agatha Hayes (Akke) van der Werf, vrouwenhoedenmaakster, is geboren te Bolsward, is gedoopt op zondag 20 april 1794 te Bolsward (rk St.Franciscus) (doopgetuige was Lutske Willems), is overleden op zaterdag 30 september 1837 te Bolsward, is begraven te Bolsward (rk). Zij werd 43 jaar.

44 Fedde Botes van der Werf, boer, wonende te Deersum, is geboren te Wartena, is gedoopt op woensdag 20 oktober 1773 te Warga (rk) (doopgetuige was Bokke Abes), is overleden op zondag 3 maart 1833 te Deersum (Rau). Hij werd 59 jaar.
Hij trouwt (kerk) op zondag 13 mei 1798 te Warga (rk) op 24-jarige leeftijd met de 21-jarige
45 Dieuwke Hessels de Jong is geboren te Warga, is gedoopt op zondag 23 juni 1776 te Warga (rk) (doopgetuige was Dieuke Bootes), is overleden op donderdag 14 april 1814 te Deersum (Rau). Zij werd 37 jaar.

46 Harmen Franses Engwerda, boer, wonende te Oosterwierum, te Loënga en te Scharnegoutum, is geboren op vrijdag 26 oktober 1792 te Scharnegoutum (Wym), is gedoopt op zaterdag 27 oktober 1792 te Roodhuis (rk) (doopgetuige was zijn oom Age Harmens Engwirda), is overleden op zaterdag 4 juni 1864 te Oosterwierum (Baar), is begraven te Oosterwierum (rk). Hij werd 71 jaar.
Hij trouwt op vrijdag 1 september 1815 te Nijland (Wym), trouwt (kerk) op vrijdag 8 september 1815 te Roodhuis (rk) op 22-jarige leeftijd met de 29-jarige
47 Marijke Pieters Teppema is geboren te Loënga (Wym), is gedoopt op zondag 19 februari 1786 te Roodhuis (rk) (doopgetuige was haar tante Jeltje Jans Teppema), is overleden op woensdag 6 mei 1874 te Oosterwierum (Baar). Zij werd 88 jaar.

48 Douwe Paulus Andela, landbouwer, is geboren te Witmarsum, is gedoopt op vrijdag 10 maart 1786 te Bolsward (rk St.Franciscus) (doopgetuige waren Douwe Paulus en Grietje Harings), is overleden op zaterdag 29 mei 1880 te Kubaard (Hen). Hij werd 94 jaar.
Hij trouwt op zaterdag 16 april 1853 te Franekeradeel op 67-jarige leeftijd (2) met de 34-jarige Rykeltje Jelles Beuker, dochter van Jelle Harmens Beuker en Hendrina Harmens Gortmans. Rykeltje Jelles is geboren op zaterdag 10 oktober 1818 te Workum, is overleden op maandag 20 maart 1905 te Harlingen. Zij werd 86 jaar.
Hij trouwt op zondag 6 mei 1810 te Leeuwarden op 24-jarige leeftijd (1) met de 29-jarige
49 Jancke Johannes de Faber is geboren te Huizum, is gedoopt op donderdag 1 maart 1781 te Leeuwarden (rk) (doopgetuige was Johanna Jans), is overleden op zondag 28 maart 1852 te Tzum (Frdl). Zij werd 71 jaar.
Zij trouwt op zondag 17 augustus 1800 te Leeuwarden op 19-jarige leeftijd (1) met de 29-jarige Johannes Jacobus Feitz. Johannes Jacobus is geboren op vrijdag 7 juni 1771 te Leeuwarden, is overleden op woensdag 20 januari 1808 aldaar. Hij werd 36 jaar.

50 Yeb Fokkes Ypma, boer, wonende te Achlum, is geboren te Witmarsum, is gedoopt op donderdag 14 februari 1782 te Bolsward (rk St.Franciscus) (doopgetuige was Jan Iepes), is overleden op donderdag 28 mei 1846 te Achlum (Frdl), is begraven te Arum. Hij werd 64 jaar.
Hij trouwt op zondag 2 mei 1813 te Tzum (Frdl) op 31-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige Fetje Cornelis van der Tol, dochter van Cornelis Ypes van der Tol en Antje Dirks Faber. Fetje Cornelis is geboren te Boer, is gedoopt op maandag 5 januari 1789 te Franeker (rk) (doopgetuige was Gerbregt Jans), is overleden op zaterdag 23 april 1814 te Achlum (Frdl). Zij werd 25 jaar.
Hij trouwt op zondag 2 februari 1817 te Franekeradeel op 34-jarige leeftijd (2) met de 25-jarige
51 Fetje Maurits Rollema, boerin, is geboren te Exmorra, is gedoopt op donderdag 21 april 1791 te Makkum (rk) (doopgetuige was Jan Jellis), is overleden op donderdag 23 juni 1831 te Achlum (Frdl), is begraven te Arum. Zij werd 40 jaar.

52 Sjoerd Sibles van der Werf, veehouder, wonende te Burgwerd, is geboren te Longerhouw, is gedoopt op zaterdag 8 maart 1794 te Makkum (rk) (doopgetuige was zijn oom Hylke Sjoerds van der Werf), is overleden op dinsdag 21 maart 1848 te Grons-Burgwerd (Won), is begraven te Burgwerd. Hij werd 54 jaar.
Hij trouwt op zaterdag 22 juli 1837 te Wonseradeel, trouwt (kerk) op zondag 23 juli 1837 te Bolsward (rk St.Martinus) op 43-jarige leeftijd (2) met de 28-jarige Taetske Fongers (Theodora) Huitema, dochter van Fonger Huites Huitema en Jantje Johannes Bouma. Taetske Fongers (Theodora) is geboren te Burgwerd (Won), is gedoopt op zaterdag 17 december 1808 te Bolsward (rk St.Martinus) (doopgetuige was haar behuwd tante Agneet Ates Kuipers), is overleden op dinsdag 28 januari 1890 te Bolsward, is begraven te Blauwhuis (rk). Zij werd 81 jaar.
Hij trouwt op zaterdag 21 december 1816 te Tjerkwerd (Won) op 22-jarige leeftijd (1) met de 19-jarige
53 Oeke Ypes Hollander, boerin, is geboren te Grons-Burgwerd (Won), is gedoopt op vrijdag 26 mei 1797 te Bolsward (rk St.Franciscus) (doopgetuige was haar behuwd tante Goukje Sybrens), is overleden op zaterdag 4 oktober 1834 te Grons-Burgwerd (Won), is begraven te Burgwerd. Zij werd 37 jaar.

54 Hendrik Mevis Brandsma, boer, wonende te Ugoclooster, is geboren te Tjerkwerd, is gedoopt op zaterdag 27 februari 1802 te Blauwhuis (rk) (doopgetuige was Joannes Hendriks), is overleden op donderdag 5 juni 1884 te Bolsward, is begraven te Blauwhuis (rk). Hij werd 82 jaar.
Hij trouwt op zaterdag 3 november 1832 te Wonseradeel op 30-jarige leeftijd (2) met de 20-jarige Apollonia Theodora Ass. Terwisscha van Scheltinga, dochter van Assuerus Tietes Terwisscha van Scheltinga en Siebrigje Jans Koelman. Apollonia Theodora Ass. Terwisscha is geboren op maandag 14 september 1812 te Ter Idzard, is overleden op vrijdag 16 maart 1877 te Bolsward, is begraven te Blauwhuis (rk). Zij werd 64 jaar.
Hij trouwt op zaterdag 30 april 1825 te Wonseradeel op 23-jarige leeftijd (1) met de 26-jarige
55 Trijntje Obes Popma, boerin, is geboren te Gaast, is gedoopt op zondag 27 januari 1799 te Makkum (rk) (doopgetuige was Sibbeltje Lolkis), is overleden op woensdag 23 december 1829 te Ugoclooster (Won). Zij werd 30 jaar.

56 Dirk Willems Zeinstra, schipper en boer, wonende te Beetgum en te Pietersbierum, is geboren te Vijfhuizen/Franeker, is gedoopt op zondag 5 januari 1794 te Franeker (rk) (doopgetuige was Akke Riensis), is overleden op woensdag 13 mei 1863 te Herbayum (Frdl). Hij werd 69 jaar.
Hij trouwt op zaterdag 4 december 1830 te Barradeel op 36-jarige leeftijd (2) met de 24-jarige Acca Sytses Vriesenga, dochter van Sietse Jacobs Vriesinga en Sipkjen Pieters Tolsma. Acca Sytses is geboren te Westhem, is gedoopt op donderdag 20 maart 1806 te Blauwhuis (rk) (doopgetuige was Ake Wudmers), is overleden op zondag 24 november 1833 te Herbayum (Frdl). Zij werd 27 jaar.
Hij trouwt op zaterdag 14 mei 1842 te Franekeradeel op 48-jarige leeftijd (3) met de 41-jarige Catharina Tjerks (Trijntje) Terpstra, dochter van Tjerk Gysberts Terpstra en Antje Hendriks Hannema. Catharina Tjerks (Trijntje) is geboren te Menaldum, is gedoopt op zondag 14 september 1800 te Dronrijp (rk) (doopgetuige was Teetske Gysberts), is overleden op maandag 8 september 1862 te Herbayum (Frdl). Zij werd 61 jaar.
Hij trouwt op vrijdag 23 mei 1823 te Barradeel (huwelijksgetuige was Ane J. Terpstra) op 29-jarige leeftijd (1) met zijn verre nicht de 29-jarige
57 Baukje Jans (Baaye) Hollander is geboren te Sexbierum, is gedoopt op maandag 13 januari 1794 te Harlingen (rk), is overleden op vrijdag 4 april 1828 te Pietersbierum (Bar), is begraven te Herbayum. Zij werd 34 jaar.

58 Hans Boukes van der Zweep, boerenknecht, wonende te Winsum Gr, is geboren te Marssum, is gedoopt op donderdag 6 december 1798 te Leeuwarden (rk), is overleden op dinsdag 25 april 1826 te Vijfhuizen/Franeker. Hij werd 27 jaar.
Hij trouwt op zondag 25 mei 1823 te Franeker op 24-jarige leeftijd met de 20-jarige
59 Elisabeth Klazes (Lysbeth) Faber, boerin, is geboren te Vijfhuizen/Franeker, is gedoopt op vrijdag 6 augustus 1802 te Franeker (rk) (doopgetuige was Marijke Aukis), is overleden op zondag 12 januari 1868 te Herbayum (Frdl), is begraven te Dongjum. Zij werd 65 jaar.
Zij trouwt op zondag 20 januari 1828 te Franeker op 25-jarige leeftijd (2) met de 28-jarige Siebolt Heeres Poelsma, zoon van Heere Harmens Poelsma en Elisabeth Franses (Lysbeth) Schaafsma. Siebolt Heeres, boer, wonende te Achlum, is geboren te Leeuwarden, is gedoopt op donderdag 9 januari 1800 aldaar, is overleden op zondag 4 februari 1844 te Achlum (Frdl), is begraven te Hitzum. Hij werd 44 jaar.
Hij was eerder gehuwd (1) op zondag 6 mei 1821 te Franeker met Saske Pieters Jorritsma, dochter van Pieter Tjeerds Jorritsma en Antje Jans Salverda. Saske Pieters is geboren te Lollum, is gedoopt op woensdag 9 maart 1803 te Franeker (rk) (doopgetuige was Peer Jorritsma), is overleden op donderdag 22 februari 1827 te Achlum (Frdl). Zij werd 23 jaar.

60 Cornelis Taekes Ettema, landman, boer en herbergier, wonende te Sexbierum, is geboren te Ferwoude, is gedoopt op dinsdag 29 maart 1796 te Workum (rk) (doopgetuige was Rienk Kornelis), is overleden op dinsdag 25 januari 1876 te Franeker. Hij werd 79 jaar.
Hij trouwt op zondag 14 november 1819 te Franeker op 23-jarige leeftijd met de 19-jarige
61 Cecilia Willems (Syke) Bootsma is geboren te Lutje Lollum, is gedoopt op vrijdag 26 september 1800 te Franeker (rk) (doopgetuige was Feytje Jans), is overleden op zaterdag 23 februari 1889 te Franeker. Zij werd 88 jaar.

62 Hille Jans Ypma, boer, wonende te Franeker, is geboren op vrijdag 30 juli 1790 te Witmarsum, is gedoopt op dinsdag 10 augustus 1790 te Bolsward (rk St.Franciscus) (doopgetuige waren Fokke Iepes en Baukje Fokkes), is overleden op zondag 12 mei 1861 te Lutje Lollum-Franeker. Hij werd 70 jaar.
Hij trouwt op vrijdag 8 september 1837 te Wymbritseradeel op 47-jarige leeftijd (2) met de 47-jarige Antje Watzes van der Weide, dochter van Watze Jans van der Weide en Geertje Sjoerds Westra. Antje Watzes is geboren op vrijdag 27 november 1789 te Tirns, is gedoopt op zaterdag 28 november 1789 te Roodhuis (rk) (doopgetuige was Trientie Sjoedts), is overleden op dinsdag 11 oktober 1864 te Franeker. Zij werd 74 jaar.
Hij trouwt op zondag 16 mei 1819 te Franeker op 28-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige
63 Fetje Dirks de Boer is geboren te Baburen, is gedoopt op donderdag 1 oktober 1795 te Blauwhuis (rk) (doopgetuige was Waltie Piers), is overleden op woensdag 28 januari 1835 te Franeker, is begraven aldaar. Zij werd 39 jaar.

Ondanks het feit dat we de kwartierstaten met grote zorg samenstellen zijn fouten en omissies niet uitgesloten. Wij stellen het bijzonder op prijs als u onvolkomenheden aan ons doorgeeft. Wij zullen de verbeteringen dan zo spoedig mogelijk opnemen. Uiteraard zijn aanvullingen ook bijzonder welkom.