RK Familie Hettinga

Gaucke Anders (I) is de oudst bekende persoon uit wat later de rooms-katholieke familie Hettinga wordt en woont rond 1500 te Delfstrahuizen in de grietenij Schoterland.

In het het zuiden van Friesland wonen in de 17e eeuw de nakomelingen van Gaucke Sythies (IV) in deze katholieke enclaves. De afstammingslijn is in het schema weergegeven.

De zevende generatie met Gerben Gauckes en Jildou Sikkes (VII) woont rond 1685 in de omgeving van Teroele. Hun zoon Jacob Gerbens (VIII) vestigt zich in Ypecolsga en in 1773 gaat zoon Rijns Jacobs (IX) en zijn vrouw Reinske Wybes in Teroele wonen in de grietenij Doniawerstal. Iets ten zuiden van de zathe waar zijn grootvader 75 jaar eerder woonde.

Hier in Teroele nemen de zonen van Reins Jacobs en Reinske Wybes in 1811 de familienaam Hettinga aan. De vermoedelijke reden is dat ze op de gronden wonen waar eens de adellijke familie Van Hettinga hun zathen heeft gehad.In de mannelijke lijn is de adellijke familie uitgestorven in Friesland, maar in de vrouwelijke lijn leeft deze nog voort in de RK familie.

De drie zonen van Reins Jabobs en Reinske Wybes; Wiebe Reins, Gerben Reins en Klaas Reins, krijgen een groot nageslacht.

Mede door het familieonderzoek van de genealoog Ype Brouwers in de jaren 2005 tot 2010 en verder in 2015 en 2016 is er een doorbraak in het onderzoek naar en de kennis over deze oudste generaties uit Schoterland.