PC Familie Hettinga Langweer en Teroele

Rond 1620 woont het gezin van Lyuwe en Jean Andries in Langweer. Het echtpaar krijgt een groot nageslacht. Wij  volgen de familie met Marten Douwes die rond 1739 in de Nederduitse Gereformeerde gemeente van Langweer, in de grietenij Doniawerstal, huwt met Pierke Sybrens. Deze Marten Douwes koopt in 1750 een zathe en landen in Ter Oele van de erfgenamen van de adellijke Van Hettinga’s. De boerderij ligt in Ter Oele en de weilanden liggen zowel ten oosten als ten westen van het Koevoorder Meer. Zoon Pieter Martens, geboren in 1745, neemt in 1811 de familienaam Hettinga aan. Niet zo verwonderlijk, want de familie woont op de voormalige grondgebieden van de adellijke familie Van Hettinga. Pieter Martens huwt in 1777 te Langweer met Aukjen Tjeerds Koopmans en ze krijgen vier dochters die allen huwen. Gelukkig neemt de zus van Pieter Martens, Doike Martens, gehuwd met de inmiddels overleden Evert Ynzes (1743-1801) in 1811 de naam Hettinga aan. Haar kinderen krijgen een nageslacht Hettinga waarvan in veel takken de voornaam Evert voorkomt.

Pieter Martens is in Ter Oele de buurman van Rein Jacobs, gehuwd met Reinske Wybes, en ook hun vier zonen nemen de familienaam Hettinga aan. De nakomelingen van deze vier zonen vormen de RK familie Hettinga.