Familie van Hettinga-Tromp

Tiete Hylkes Tromp (1704-1785), stammende uit het vermaarde geslacht van scheepsbouwers uit Woudsend en tegen het eind van zijn leven wonende als rentenier te Lekkum, wijzigt zijn familie-
naam in Tiete Hylkes Hettinga Tromp. Hij is de zoon van Hylke Michiels Tromp (1675-1759) en Wytske Tietes van Hettinga (1679-v1720) en vernoemt zich dus tevens naar zijn moeder.

Deze Tiete Hylkes Tromp, gehuwd met Uilkje Hoites (1706-1788), heeft slechts een dochter Wytske Tietes Hettinga Tromp, die in 1762 huwt met Hein Blok, welk huwelijk kinderloos blijft.
Haar neef aan moederszijde, Solke Walles (1761-1811) is gehuwd met haar nicht Tjitske Ages Tromp (1760-1816). Het tweede kind uit dit huwelijk krijgt de naam Tiete Solkes Tromp
(1786-1844). In ruil voor het behouden van de naam Tiete Tromp, vermaakt Wytske bij testament van 1789 haar vermogen aan de ouders Solke Walles en Tjitske Ages Tromp. Wanneer Tiete Solkes meerderjarig wordt, krijgt hij de beschikking over de gehele erfenis, waaronder het herenhuis ‘Eeburg’, genoemd naar de Ee waaraan de scheepswerf van Tiete Hylkes te Woudsend is gelegen.

Ook verschillende kinderen en kleinkinderen van Age Hylkes Tromp en Janke Feitses Bakker, een zoon van Hylke Michiels en Wytske Tietes van Hettinga, hebben de familienaam
(Van) Hettinga Tromp aangenomen.

De familie (Van) Hettinga Tromp leeft aldus voort in de 19e en 20e eeuw, maar is heden ten dage in mannelijke lijn uitgestorven. De familie kent uitzonderlijk veel juristen. Verscheidene kleinzonen en achterkleinzonen van Tiete Solkes Tromp hebben met hun gezinnen in Nederlands-Indië gewoond waar de vaders veelal een bestuurlijke functie hebben gehad. De meeste gezinnen zijn naar Nederland teruggekeerd.