Familie Hettinga Nes

Als Hendrik Rienks in 1809 op 77-jarige leeftijd overlijdt te Nes in de grietenij Westdongeradeel, wordt er geen familienaam in de overlijdensakte genoemd. In 1811 vindt er geen inschrijving plaats in het register van naamgeving door de familie. Toch wordt zoon Rienk Hendriks, wonende te Nes, in 1813 bij de koop van een huis in de notariële akte, opgemaakt door notaris G.W. Posthumus in Dokkum, wel met de familienaam Hettinga aangeduid.

In de memorie van successie van moeder Trijntje Renses, opgemaakt in 1826, wordt zij de moeder genoemd van Riemke en Rienk Hendriks Hettinga. De laatste, Rienk, overlijdt ongehuwd. Dochter Riemke krijgt in 1798 een zoon die bij zijn doop geen familienaam heeft, maar bij zijn huwelijk in 1836 Hendrik Joukes Hettinga wordt genoemd. Tussen 1842 en 1846 komt de naam in overlijdensakten ook voor als Hettenga. Van de kinderen van Hendrik Joukes Hettinga en Maaike Ruurds Huizinga huwt alleen de oudste dochter Riemke Hendriks Hettinga.